சாரதிகள் மீது கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ள போக்குவரத்து அமைச்சின் அறிவித்தல்

14/01/2017 vegam news 0

பயணிகள் முச்சக்கர வண்டிக்கு மீட்டர் அளவீட்டு கருவிகள் பொருத்துதல் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், பற்றுச்சீட்டையும் வழங்குவது